کتاب سئو در سه جمله، چک لیست بهینه سازی سایت

سئو در سه جمله، حمید توکلی کرمانی

کتاب سئو در سه جمله، چک لیستی است برای پیشگیری از فراموشی نکات سئو در بهینه سازی وب سایت ها

بعد از مطالعه کتاب سئو در سه جمله مطالب پراکنده سئو در ذهن شما دسته بندی شده و یک بستر خوب برای یادگیری مطالب جدید فراهم خواهد آمد.

جهت آگاهی از الگوریتم جدید گوگل کتاب عمو پاندا و برای یادگیری آسان و مفهومی سئو، کتاب دیوان سئو را مطالعه فرمایید.

این کتاب قبلا در سایت دیگری منتشر شده است.